Skip to main content

ჩვენ შესახებ

ESx.ge მსოფლიოში ცნობილ Open Edx-ის ბაზაზე შეიქმნა, პლატფორმა ქართულენოვანი მასალით ხელმისაწვდმია ყველასთვის.

ქართული პლატფორმა ფართო ფორმატისაა და მასზე განთავსებული მასალა წარმოდგენილია ვიდეო გაკვეთილების და ლექციების, რიდერების, პრეზენტაციების,სამეცნიერო პუბლიკაციების და მონოგრაფიების, სტატიების, პოდკასტების და სხვა სახით.

წარმოდგენილ მასალაზე არის ღია წვდომა და მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, მისთვის საინტერესო სფეროში გაიაროს ონლაინ პროგრამები, ჰიბრიდული პროგრამები, თვითგანვითარების პროგრამები, ინსტუქტორის მიერ გამართული პროგრამები ან/და სასერტიფიკატო პროგრამები. საგანმანათლებლო მასალა შექმნილია როგორც კლასიკური სწავლების, ასევე თანამედროვე ტელესაკომუნიკაციო და მულტიმედია ტექნოლოგიების შესაძლებლობლების სრული გამოყენებით.

პლატფორმაზე მასალა წარადგენილია როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მეცნიერების მიერ, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ მაღალი, საერთაშორისო დონის კველევებში. ამ მიზნით, პორტალთან აქტიურად თანამშრომლობენ უცხოეთში მომუშავე ქართველი მეცნიერები. პლატფორმა აგრეთვე იყენებს პარტნიორების მიერ ქართულ ენაზე უკვე თარგმნილ და ადაპტირებული პროდუქტებს და სხვადასხვა დარგის სამეცნიერო პოპულარულ და შემეცნებით ლიტერატურას, ასევე შეიქმნა ახალი მიზნობრივი პროდუქტები, მიმართული სხვადსხვა მოთხოვნილების და დონის აუდიტორიისთვის.

Open Edx-ის ბაზაზე შექმნილი ESx.ge -ის სამეცნიერო საბჭო დაკომპლექტებულია საერთაშორისო უმაღლესი დონის მეცნიერებისგან, რომელიც განსაზღვრას პლატფორმის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო პოლიტიკას, თემატიკას და სტანდარტს.

პროექტის პარტნიორები არიან: ბიზნესის და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი და BTU AI, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, პალიტრა ჯგუფი და გამომცემლობა პალიტრა L, კომპანია სილქნეტი და სილქ TV, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და სხვა.

პროექტის მიზანია, ინტერნეტ სივცეში ერთიანი ქართული საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა, რომელიც გააერთიანებს მაღალი ხარსხის საგანმანათლებლო კონტენტს და იქნება ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარისთვის.About

ESx.ge was created on the bases of the world-famous Open Edx. The platform which contains material in the Georgian language is now available for everybody.

It is a wide-scale platform and it contains material in the form of video lessons and lectures, readers, presentations, scientific publications and monographs, articles, podcasts, etc.

There is open access to the material and the customer has the opportunity to complete online, hybrid, self-development, instructor-guided programs, or/and certified programs in the field of his/her interest. Educational material is created using all the possibilities of classical teaching approaches as well as modern telecommunication and multimedia technologies.

The material on the platform is presented by Georgian as well as foreign scientists, who are directly involved in international researches. For this purpose, Georgian scientists working abroad are actively collaborating with the portal. The platform also uses products, popular, scientific and educational literature already translated in Georgian and adapted. New products of special purpose targeted to different types of audiences have also been created. The scientific board of ESx.ge created on the bases of Open Edx and its members are international scientists, who define scientific and educational policy, content and standards of the platform. The partners of the project are Business and Technology University and BTU AI, National Museum of Georgia, Palitra Group and publishing house Palitra L, company Silknet and Silk TV, Georgian Public Broadcaster, etc. The aim of the project is to create Georgian educational space on the internet, which will consolidate high-quality educational content and will be available for any interested party.